Skip to content

Doprovodný program

DOPROVODNÝ PROGRAM 2019

Rezidence CVJ v INI Prostoru

giganti_orig-1Viktor Čech: Labyrint jazyka a pasti ideologie (workshop)

25. 9. 2019 18:00

Jak si snad každý pozorný čtenář všimne, jazyk, jímž se kritici umění vyjadřují, je plný konvencí a často opakovaných klišé. Žije si svým vlastním životem, v němž i takové zásadní pojmy jako jsou „forma“ či „význam“ nemusejí pro každého znamenat to samé. Leckdy značně subjektivní vyjádření v tomto oboru jednoznačně převládají i přes řadu dostupných teoretických modelů interpretace, převzatých především z literární a filozofické oblasti. Neustálá snaha poctivých kritiků navázat dialog s uměleckým dílem na straně jedné a čtenářem na straně druhé je proto spojená s nekončícím zápasem mezi možnostmi jazyka, jeho srozumitelností a vlastní pohodlností neustrnout u zažitých formulací a závěrů. Má dnes taková snaha vůbec smysl? Je v této éře nepřehledného oceánu jazyka internetu možné podchytit myšlenku na umělecké dílo prostřednictvím pár normostran textu? Nebo nám již postačí internetové memy a síť referencí s nimi spojená?
Kritika současného umění je v českém kontextu vůbec obtížně vymezitelná a různorodě chápaná oblast aktivity, jejíž priority, cíle i smysl si řada z nás představuje značně odlišně. Tato amorfnost má jistě i své výhody – každý si zde hypoteticky může nalézt svou vlastní cestu za výkladem, interpretací či souzením současného vizuálního umění. Aktuální situace je ovšem ve skutečnosti spíše tristní a to, co jedna strana pokládá za samozřejmé východisko je často pro druhou stranu pouhým přeludem. Asi nemá snahu volat po neuskutečnitelném – totiž důsledném dialogu mezi těmi, kteří své teze definují odlišně strukturovaným jazykem, nicméně se můžeme pokusit alespoň o poněkud méně závaznou formu hry, při níž se dojde k zmapování možných východisek. Právě těmto protikladům, úskalím a (ne)možným řešením se bude věnovat tato první část workshopu.

Host: Lenka Sýkorová

71209077_2684434898255499_946389949115006976_n

Noemi Smolik: Dá se naučit kritice umění? (workshop)

12., 13., 22. a 23. 10., vždy od 10 – 18 hodin

Ve dvoufázovém workshopu půjde jak o teorii základů kritiky umění a její role ve společnosti, tak o praktické cvičení v psaní kritiky. V první dvoudenní fázi se bude diskutovat o předpokladech, úloze a kritériích kritiky a společně se navštíví výstavy, o kterých účastníci workshopu napíšou kritiku.
Ve druhé také dvoudenní fázi dojde ke společnému vyhodnocování napsaných textů a k další diskuzi, tentokrát ale na základě konkrétních praktických zkušeností.

Workshop povede v první fázi kritička umění Noemi Smolik, ve druhé fázi se přidá Anežka Bartlová a workshopu se zúčastní také německý kritik umění a bývalý redaktor časopisu Frieze Dominikus Müller.

Workshop je zdarma.

Workshop probíhá v českém jazyce s anglickou přednáškou Dominikuse Müllera.

Nutná registrace na info@cenavj.cz

Akce vznikla za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Hope Recycling Station, také Ministerstva kultury, Státního fondu kultury a grantu Hlavního města Prahy.

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 2018

Workshopy tvůrčího psaní a umělecké kritiky

 

Cena Věry Jirousové ve spolupráci s Pokoje 2018 uvádí sérii workshopů umělecké kritiky, které proběhnou 11., 14. a 16. 11. Workshopy povedou lektoři Ondřej Buddeus (11. 11.), Lenka Vítková (14. 11.) a Anežka Bartlová s Tomášem Kličkou (Art+Antique) (16. 11.)

Své místo si REZERVUJTE na emailu: info@cenavj.cz .

Vaše texty pro workshop Anežky Bartlové a Tomáše Kličky posílejte nejpozději 16. 11. ráno na email: anezka.bartlova@ambitmedia.cz

Workshopy jsou ZDARMA.

 

Na zastávce metra C pobíhal pes, ženě vytekla z kabelky automatická pistole.
Text, událost a rovnováha.

Lektor: Ondřej Buddeus

Termín: 11. 11., 13:30 – 17:30

Některé události jsou zažívány kolektivně, většina je však všednodenní a osobní. Přirozeně přitahují naši pozornost jako cosi hodné zmínky, vyprávění, reflexe (nehledě na médium a žánr), jsou tedy předmětem prožitku i sdílení a paměti. Že něco označíme jako událost, je věcí konsensu, nikoli objektivní danost. Událost je konstrukt využívaný pro zachycování skutečnosti i fabrikaci fikce. Jejím prostřednictvím se uměle vytyčuje hranice toho, co považujeme za mimořádné a co vystupuje z kontinua dění. Událost je jako struktura charakteristická tím, že vychyluje stav věcí, který jí předcházel, a předjímá to, co bude následovat. Představuje soubor scénářů, z nichž jeden vede k ustavení nové rovnováhy. Workshop se zaměří na tento nástroj našeho vnímání (dějový, jazykový a prožitkový), jeho analýzu a tvorbu ve formátu krátkých textů.

 

Pisatel/ka v panice
Lektorka: Lenka Vítková

Termín: 14. 11., 17:00 – 19:00

Název workshopu sice s jistou nadsázkou popisuje realitu, ve které se autor/ka nezřídka nachází tváří v tvář blížícímu se deadlinu, odkazuje však také k spontánnímu, nekorigovanému chování, při němž dochází k posilování emocionální složky rozhodování na úkor rozumové kontroly a k extrémním reakcím. Zajímá mě psaní bez plánů, konceptů a osnov, které je vědomě provozováno jako vstup na neprobádaný, možná i nebezpečný terén. Lze řízeně prožít psaní jako reakci na pociťovanou absenci smyslu?
Od workshopu lze očekávat sdílení situací, ve kterých se píše, psaní a případně i čtení

 

Workshop zhrzené kritiky

Lektoři: Anežka Bartlová, Tomáš Klička

Termín: 16. 11., 16:30 – 18:00

Je horší rozbujelá popisnost nebo neprostupné teoretizování? Na odpoledním workshopu se společně pokusíme na vybraných textech pojmenovat nezbytné součásti kritického psaní o výtvarném umění. Pro zájemce proběhne v dialogu s vámi sebekritika slabých a silných stránek vybraných recenzí obou lektorů. Pro aktivní účastníky nabízíme možnost svůj text zaslat lektorům s předstihem (nejpozději 16. 11. ráno na anezka.bartlova@ambitmedia.cz ) a následně využít jejich konzultace. Zaslané recenze se mohou věnovat některé z probíhajících výstav, ideálně některé expozici přímo v rámci akce Pokoje (není podmínkou).

 

 

2 3 4 unnamedKatalog Ceny Věry  Jirousové

U příležitosti pátého výročí Ceny Věry Jirousové vznikl katalog s texty laureátů ceny. Katalog je možné zdarma získat v galerii INI Prostor nebo na akcích Ceny Věry Jirousové.

 

 

 

09_Naufus_Fantasma_Amigable

Západ není západ – umělecká kritika a vymezení západu

 

Vážení přátelé,

přijměte pozvání na diskuzi Západ není západ – umělecká kritika a vymezení západu, která se uskuteční v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu dne 11. října 2018 od 18:00 v Desfourském paláci (Na Florenci 21a, 110 00 Nové Město, Praha).

 

Hosté:

Elena Agudio

Vjera Borozan

María Íñigo Clavo

Vít Havránek

 

Moderátor: Hana Janečková

 

Na světových uměleckých akcích, například na 57. bienále v Benátkách či na přehlídce documenta, jsme v posledních několika letech svědky čím dál větší přítomnosti nezápadních uměleckých přístupů. Samotný pojem „západ“ byl však zpochybněn v důsledku historických mylných představ, teoretických předsudků a koloniálních mocenských vztahů. Slovo „nezápadní“ je tedy téměř nemožné přijmout jako ustálený pojem.

Pochybnosti zaznívaly již dlouho. Například v roce 1982 muzeum MoMA uvedlo kontroverzní výstavu “Primitivism” in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern (Primitivismus v umění dvacátého století: Podobnost mezi kmenovým uměním a modernou). Nadneslo tak možnost hledat nezápadní stopy v moderním umění, ovšem nakonec touto výstavou ospravedlnilo univerzální kánon dějin umění. Parafrázujeme-li výtvarného kritika Thomase McEvilleyho, tak účelem takového teoretizování je zabránit velkým mezerám v dějinách západního umění a zachovat jeho tradice neposkvrněné, neporušené a neznesvěcené nezápadními vlivy.

Ptáme se tedy: Kde a kdy vlastně Západ začíná? Lze jej určit geograficky? Jak bychom pak měli přemýšlet o napětí mezi postkomunistickými a postkoloniálními souvislostmi ve vztahu k západnímu umění?

V rámci této panelové diskuse budeme mluvit o přístupech umělecké kritiky a kurátorské praxe vycházejících z kritického postoje ke konceptu „západu“, který přesahuje možnosti výkladu založeného výhradně na geopolitickém redukcionismu. Jednotlivé příspěvky se budou týkat postkoloniálních přístupů i tradic ne-lidského myšlení a objektové ontologie a zabývat se zkušenostmi, jež zkoumají možnosti kritického psaní a jeho vztah ke konceptu západu.

* Název vychází z citátu Edouarda Glissanta „Západ není západ; je to projekt, ne místo“.

 

Diskuze proběhne v anglickém jazyce.

 

~~~~~~~~~~~~~~

Dear friends,

We would like to cordially invite you to the  discussion The West is not the West –  Art Criticism and the Allocation of the West, which is going to take place at Desfour Palace (Na Florenci 21a, 110 00 Nové Město, Prague) and will be part of festival 4 + 4 days in motion on Thursday 11th of October, from 6 PM.

 

Guests:

Elena Agudio

Vjera Borozan

María Íñigo Clavo

Vít Havránek

 

Host: Hana Janečková

 

Over the last few years, we have witnessed an increasing presence of non-Western art practices at world art venues, such as the 57th Venice Biennale and Documenta. However, the very notion of “the West” has been put in doubt due to historical misconceptions, theoretical prejudices and colonial power relations, making it nearly impossible to accept “non-Western” as an agreed upon term.

These doubts have been raised for a long time. For example, in 1982, the MoMA presented the controversial exhibition: “Primitivism” in the 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, where they proposed to look for non-Western traces in modern art, and in doing so, ended up justifying a universal canon of art history. Paraphrasing the art critic Thomas McEvilley: The purpose of such theorizing is to preclude major breaks in Western art history; its tradition is to remain intact, not pierced and violated by influence from outside the West.

So, where and when does the West actually begin? Is it possible to geographically pinpoint it? How then should we think about the tension between post-communist and post-colonial contexts in relation to Western art?

On this panel we will discuss approaches in art criticism and curatorial practice that build upon a critical approach to the idea of “the West” beyond a reading inscribed exclusively on geopolitical reductionism. The contributions will range from post-colonial approaches to the tradition of non-human thought and object oriented ontology, digging into experiences, which explore the possibility of critical writing and its relation to the idea of the west.

* The title is based on Edouard Glissant´s quote: “The West is not the West. It is a project, not a place.”

 

Discussion will be held in English.

 

 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 2017

Diskuze East Art Mags

11. 11. od 13.00 proběhne v INI Project (Jeronýmova 88/9, 130 00, Praha) diskuze na téma East Art Mags, platformy pro uměleckou kritiku ve Střední a Východní Evropě.

Debaty se zúčastní

Cristina Bogdan z Revista Arta 

Karolina Plinta z Magazyn Szum

Klára Peloušková z Artalk 

Gergely Nagy z artportal.hu 

Moderátorem diskuze bude kurátor a kritik Piotr Sikora.

Debatovat se bude o možnostech platformy East Art Mags vzhledem k zajištění kulturní výměny ve střední a východní Evropě a navazování kontaktů mezi zúčastněnými zeměmi.Ústředními otázkami diskuze tak budou témata jako je periferní kritika, proč je potřeba publikovat v angličtině o našem regionu a proč o sobě víme tak málo.

https://www.facebook.com/eastartmags/

 

 

Poučení z Dokumenty 14

Dne 13. října 2017 od 18:00 v Kasárnách Karlín (Prvního pluku 2, 18000 Karlín, Praha).
Diskuze se uskuteční v rámci festivalu 4 + 4 Dny v pohybu.

Program proběhne v anglickém jazyce.

Přehlídka současného umění pod názvem Documenta se každých pět let odehrává tradičně v německém Kasselu. Od svého založení v roce 1955 měla tato přehlídka ukázat možnost dialogu napříč poválečnou Evropou. Letošní ročník se proto rozkročil mezi Athény a Kassel, aby nás donutil víc než kdy dřív reflektovat.

Co znamená vycházet na mezinárodní uměleckou scénu ze zázemí Středovýchodní Evropy?

Jaká je role kritiky (nebo je třeba ohlížet se pouze na konkrétní osobnosti?) v diskusi o „learning from“, jak ji načrtla letošní Documenta 14?

Na co se vlastně díváme, když vidíme vedle sebe vystavené ne-současné a současné umění?

V diskusi se chceme zaměřit na otázky, které Documenta nabízí, nikoliv nutně na výstavu samotnou.

Diskutující:

Tereza Stejskalová – kritička a kurátorka tranzit.cz, laureátka CVJ za rok 2014
Irena Haiduk – umělkyně, vystavovala na Documenta 14 projekt Yugoexport
Pierre Bal-Blanc – kurátor, podílel se na Documenta 14
Michal Novotný – kurátor galerie Futura, laureát CVJ za rok 2016

Moderátor:
Jan Zálešák
 – pedagog FAVU, kurátor a kritik

Doprovodný program je díky spolupráci s Českými centry a s podporou Art+Antiques, Artalk.cz a FlashArt CZ/SK, partnerem projektu je A2 kulturní čtrnáctideník, ArtMap, Artyčok.tv a časopis Fotograf. Finančně projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 7.